E-İhracat Destekleri Nelerdir?

Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

E-İhracat Destekleri Nelerdir?

E-İhracat desteklerini 2 sınıfta ele alabiliriz. Bunlar; yararlanıcılara yönelik destekler ve işbirliği kuruluşlarına ilişkin desteklerdir. Yararlanıcılar arasında, şirketler, e-ihracat konsorsiyumları, pazaryerleri, perakende e-ticaret siteleri, B2B Platformları yer alırken iş birliği kuruluşları arasında Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşları, sektörel çatı kuruluşları, mal/e-ticaret sektörlerindeki diğer kuruluşlar ile E-İhracat Konsorsiyumları yer almaktadır. 

Yararlanıcılara yönelik destekler; pazara giriş rapor desteği, dijital pazaryeri tanıtım desteği, e-ihracat tanıtım desteği, sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği, yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği, çevrim içi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmet desteği, pazaryeri komisyon gideri desteği olarak 7 alt başlık altında düzenlenmişken, işbirliği kuruluşlarına yönelik destekler; sektörel ticaret ve alım heyeti desteği, e-ihracat tanıtı projesi desteği, e-ihracatı geliştirme projesi desteği ve Türkiye E-İhracat Platformu desteği olmak 4 alt başlık altında düzenlenmiştir.

Yararlanıcılara Yönelik Destekler

Pazara Giriş Desteği Nedir?

E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin yurtdışında e-ticaret pazarına giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan;

  • Ülke, sektör, kategori, ürün, marka, rakip, teknoloji, lojistik, müşteri ilişkileri, e-ticaret, pazaryeri, marka konumlandırma ve tüketici erişimi odaklı rapor ve analizler,
  • E-Ticaret ve Dijital Pazarlamaya Yönelik Veri Tabanları Listesinde yer verilen uluslararası platformlara, veri tabanlarına ve/veya periyodik üyeliklere,
  • Dijital pazarlama şirketlerinden e-ticaret satış platformunda dönüşüm oranını artırmak ve yeni pazarlara ilişkin izlenecek dijital pazarlama kanallarına yönelik rapor ve analize,

ait giderler destek kapsamına alınmıştır.

Hazırlanacak bu raporlar başvuru tarihinden en geç 2(iki) takvim yılı öncesine ilişkin olmalıdır ve 2023 yılı itibariyle yıllık 2.714.000 TL’ye kadar gider %50 nispetinde karşılanır. Bu destek kapsamında en fazla 20 adet rapor ve 20 adet üyelik destek kapsamında değerlendirilebilir. 

Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin; yurt dışı pazaryerlerinde gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden dönen toplam satışlarının %20’sine kadar ki dijital pazaryeri tanıtım giderleri %50 oranında her pazar yeri için 2023 yılı verilerine göre 3 yıl için şirketlerin kademelerine göre yıllık 13.574.000 TL’ye kadar, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 27.149.000 TL’ye kadar, E-İhracat Konsorsiyumları yıllık 45.248.000 TL’ye kadar desteklenmektedir. E-İhracat yapılan ülkenin Hedef Ülke olması durumunda destek oranı 20 puan artırılmaktadır.

Dijital pazaryeri tanıtım desteği yurtdışı pazaryerinden alınan tıklama başına ödeme ve ürüne ilişkin yorum hizmetlerine ilişkin giderleri karşılamaktadır. Bu desteğe ilişkin komisyon, üyelik, vergi(dolaylı vergiler hariç) ve diğer ücretler destek kapsamında değerlendirilmez.

Yurt dışı pazaryerinde gerçekleştirilen dijital reklam üzerinden dönen toplam satışların hesaplanmasında Satışların Reklam Maliyet Oranı(SRMO) ve Reklam Dönüşüm Katsayısı(RDK) esas alınır. Bu oranlar SRMO için en fazla %20, RDK için en az 5 olarak belirlenmiştir.

Bu destekten yararlanacakların ürünlerine ait KTÜN bilgisinin, üretim yerinin ve tescilli marka bilgisinin pazaryeri ürün listeleme sırasında gösterilmesi gerekmektedir. Aksi halde bu destekten yararlanılamaz.

Kooperatif hariç şirket statüsündeki yararlanıcılar bu destekten sadece kendi tescilli markalarına yönelik olarak yararlanabilirler. E-İhracatçı yurtdışında satışa sunduğu ürünü kendi imal etmiyor ancak tedarik ediyorsa bu durumu tevsik edici belgeleri incelemeci kuruluşa ibraz etmesi halinde destekten yararlanabilmektedir.

E-İhracat Tanıtım Desteği Nedir?

E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, B2B platformları ve pazaryerlerinin dijital pazaryeri tanıtım desteği dışında kalan E-İhracat Tanıtım Faaliyetlerine ilişkin giderler %50 nispetinde her ülke için 3 yıl süre boyunca 2023 yılı itibariyle B2B platformları 7.239.000 TL’ye kadar, E-İhracat Konsorsiyumları yıllık 27.149.000 TL’ye kadar, perakende e-ticaret siteleri yıllık 45.248.000 TL’ye kadar, pazaryerleri yıllık 54.298.000 TL’ye kadar desteklenir. Bu tanıtımların yabancı dilde ve yurt dışına yönelik olması gerekmektedir. E-İhracat yapılan ülkenin Hedef Ülke olması durumunda destek oranı 20 puan artırılmaktadır.

Bu destekten yararlananların e-ihracat tanıtım faaliyetleri kapsamındaki hizmet alımlarının hizmet sağlayan aracı kuruluş/şirket üzerinden alınan tanıtım giderleri dahil sosyal medya etkileyicisi ve çevrim içi satış aracılarından alınacak tanıtım giderlerinden her biri için yapılacak harcamaların toplamı bu destek kapsamı üst limitin %20sini geçemez.

Sipariş Karşılama Hizmet Desteği Nedir?

Sipariş karşılama hizmet desteği; birim başına sipariş karşılama hizmeti gideri ve depolama giderlerini kapsamaktadır.

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin ilgili ülkedeki Genelge eki “Sipariş Karşılama Hizmeti Sunan Firma Listesi”nde yer alan firmalardan yahut doğrudan ilgili pazaryerinden alacakları yurtdışındaki sipariş karşılama hizmetleri ve depolama hizmetlerine ilişkin giderlerden yararlanıcıların ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının %10’una kadarki kısmı %50 nispetinde her ülke için 3 yıl olmak üzere desteklenir.

Bu destek kapsamındaki sipariş karşılama hizmeti giderleri ve depolama giderlerine ilişkin desteklerden 2023 yılı itibariyle, şirketler kademelerine göre yıllık 13.574.000 TL’ye, pazaryerleri yıllık 27.149.000 TL’ye, perakende e-ticaret siteleri ve E-İhracat Konsorsiyumları yıllık 45.248.000 TL’ye kadar yararlanabilir. E-İhracat yapılan ülkenin Hedef Ülke olması durumunda destek oranı 20 puan artırılmaktadır.

Depo Kira Desteği Nedir?

E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin ürünlerinin hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek amacıyla yurtdışında kiraladıkları deponun net kira bedeli, depo ve bina yönetimi tarafından ortak kullanımlara ilişkin kiralayandan sözleşme kapsamında alınan ortak alanların kullanımına ait giderler her bir birim başına %50 oranında pazaryeri başına 3 yıl olmak üzere yıllık 9.049.000 TL’ye kadar desteklenir. Bu destekten en fazla 25 birim için yararlanılabilir. desteklenir. Bu kapsamda bağımsız bir alan kiralanabileceği gibi birden çok şirkete depoculuk hizmeti veren şirketlerden depo kiralanması da mümkündür. E-İhracat yapılan ülkenin Hedef Ülke olması durumunda destek oranı 20 puan artırılmaktadır.

Birim sayı limitinin hesaplanmasında sözleşme esas alınır.

Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği Nedir?

E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, yurt dışı pazaryerleri ve yurt dışı pazaryerlerine ilişkin yurtiçinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ait giderler en fazla 6 pazaryeri entegrasyonu için %50 nispetinde ve her pazaryeri için 3 yıl süreyle, 20223 yılı itibariyle bir pazaryeri için 361.000 TL olmak üzere desteklenir. E-İhracat yapılan ülkenin Hedef Ülke olması durumunda destek oranı 20 puan artırılmaktadır.

Bu entegrasyon desteği kapsamında, entegrasyon yapılacak platform başına ilk yazılım geliştirme ve yazılımların çalışması için gerekli bulut hizmeti bedeli, yıllık yazılım bakım onarım gideri ile platform açma giderleri desteklenir. Entegratörün, e-ticaret satışlarından alacağı komisyon gideri, vergi(dolaylı vergi hariç) ile diğer kesinti ve ücretler destek kapsamı dışındadır.

Yararlanıcının, entegrasyon desteği alacağı yurtdışı pazaryerinde en az 1.000 adet stok tutma biriminin(SKU) listelenmesi ve bu ürünlerin entegrasyon hizmetiyle listelendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Çevrim İçi Mağaza ve Hedef Ülke e-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmetler Desteği Nedir?

Başvuru öncesi takvim yılındaki gümrük beyannameleri ihracat tutarı ile basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde e-ticaret olarak beyan edilen ihracat tutarı toplamının 3.00.000 ABD doları üzerinde tespit edilen Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumları ve perakende e-ticaret sitelerinin Hedef ülkelerdeki yurt dışı pazaryerlerinde çevrimiçi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderleri, her ülke için yıl boyunca %50 oranında ve 2023 yılı itibariyle E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık en fazla 5.429.000TL’ye, diğer yararlanıcılar yıllık en fazla 2.714.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yine bu destek kapsamında yukarıda belirtilen ve nüfusu 100 milyonun üzerinde olan ülkelerdeki yurt dışı pazaryerlerinde mağaza hesabı açılışı, tasarımı ve yıllık ödemeleri ile yurt dışı pazaryerinin veya ülkenin yabancı yatırım mevzuatının getirdiği gereklilikler nedeniyle alınması gerekli olan e-ticaret paydaşından alınan ilgili yurt dışı pazaryerlerine yönelik alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler de destek kapsamındadır.

E-Ticaret paydaşına yapılacak satış üzerinden komisyon ödemesi, yurt dışı pazaryerine ve e-ticaret paydaşına depozito olarak verilen ödemeler destek kapsamında değildir. Aynı ülke kapsamında birden fazla e-ticaret paydaşından destek alınamaz. 2023 yılı itibariyle bu desteklerden Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Japonya da faaliyet gösteren e-ihracat paydaşları yararlanabilmektedir.

Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği Nedir?

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumları ve perakende e-ticaret sitelerinin; yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri 3 yıl süreyle %50 oranında desteklenir. Bu destekler 2023 yılı itibariyle şirketler için kademelerine göre yıllık 1.357.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 4.524.000 TL’yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 5.429.000 TL’yi geçemez.

Destek kapsamındaki Hedef Ülkeler arasında yer alan ve nüfusu 100 milyonun üzerinde olan ülkelerden; ilgili ülkenin e-ticarete konu genel perakende ürünlerinde gümrük vergilerinin %20’nin üzerinde ve bu ürünlerde ülke içi toplam vergi yükünün pazara girişe engel teşkil edecek düzeylerde olması, ithalata yönelik teknik önlemlerin alınmaya yatkın olunması, bireysel gönderilerde gümrük muafiyetlerinin 50 ABD doları ve altında olması ve Türk ürünlerinin o ülkede yerleşik pazaryerlerinde listelenme oranlarının düşük olması hususları göz önünde bulundurulur ve İhracat Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. 2023 yılı itibariyle bu desteklerden Arjantin, Brezilya, Endonezya, Filipinler, Hindistan ve Mısırda faaliyet gösteren e-ihracat paydaşları yararlanabilmektedir.

Yararlanıcılara İlişkin Destek Üst Limitleri Nelerdir?

Dijital pazaryeri tanıtım desteği, sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği, pazaryeri komisyon gideri desteğine ilişkin oranların hesaplanmasında Türk ürünlerinin satış oranı ile Marka ve TURQUALİTY destek programı kapsamındaki markalı ürünlerin satış oranları esas alınır.

Yararlanıcılara yönelik desteklerden 2023 yılı verilerine göre şirketler yıllık en fazla 27.149.000 TL’ye kadar, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri yıllık en fazla 81.447.0000 TL’ye, B2B platformları yıllık en fazla 7.239.000 TL’ye kadar desteklenir.

İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destekler Nelerdir?

E-İhracat desteklerinin ikinci ana başlığı ise işbirliği kuruluşlarına verilen desteklerdir. İşbirliği kuruluşları ise Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşları, sektörel çatı kuruluşları ve mal/e-ticaret sektörlerindeki diğer kuruluşlar ile E-İhracat Konsorsiyumlarıdır.

İşbirliği kuruluşlarına yönelik destekler ise; sektörel ticaret ve alım heyeti desteği, e-ihracat tanıtım projesi desteği, e-ihracatı geliştirme projesi desteği, Türkiye e-ihracat platformu desteği olmak üzere ana konu üzerine sıralanmıştır. Şimdi bu destekleri teker teker ele alalım.

Sektörel Ticaret ve Alım Heyeti Desteği Nedir?

Sektörel ticaret ve alım desteğini 3 katagoride ele alabiliriz. Bunlar; sektörel ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin destekler, sektörel alım heyeti faaliyetine ilişkin destekler, sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin desteklerdir.

Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen işbirliği kuruluşlarının e-ticarete uygun perakende ürünlerini kapsayan;

  • Sektörel ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 nispetinde ve faaliyet başına 2.714.000 TL,
  • Sektörel alım heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 nispetinde ve faaliyet başına 2.262.000 TL,
  • Sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve faaliyet başına 1.809.000 TL’ye kadar desteklenirler.

Ticaret yapılan ülkenin Hedef Ülke olması durumunda destek oranı 20 puan artırılmaktadır.

Bu faaliyetler sonrasında faaliyet gerçekleşme raporları ve değerlendirme formları düzenlenir ve bunlar E-İhracat Sekreteryasına iletilir. Destek ödemeleri bu raporlar İhracat Genel Müdürlüğünce uygun bulunması durumunda gerçekleştirilir. Sektörel ticaret heyetine, sektörel alım heyetine ve sanal ticaret heyetine en az 8 şirketin katılması gerekmektedir.

E-İhracat Tanıtım Projesi Desteği Nedir?

İşbirliği kuruluşların, sektörün ve üyelerinin e-ihracata yönelik pazara giriş stratejilerinin oluşturulması ve Türk ürünlerinin yurtdışı pazaryerlerinde ve dijital platformlarda tanıtılması amacıyla, e-ticaret ile perakende olarak satışı gerçekleştirilebilen ürünlere ilişkin tanıtım, danışmanlık, pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri aynı anda en fazla 2 proje için, proje başına en az 1 en fazla 4 yıl süre yıllık 7.239.000 TL’ye kadar %75 oranında desteklenir. İşbirliği kuruluşları bu destekten aynı ülkede en fazla 2 proje için yararlanabilir.

Bir şirket E-İhracat Tanıtım Projesi kapsamında aynı yurtdışı pazaryeri ve dijital platform için sadece 1 kez katılımcı olarak yer alabilir.

E-İhracatı Geliştirme Projesi Desteğin Nedir?

İşbirliği kuruluşlarının, üyelerinin Genelge eki “Hedef Ülkeler Listesi”nde yer alan ülkelerde ortak olarak hareket etmesine ve hedef ülkelerde pazara giriş şartlarının kolaylaştırılmasına yönelik olarak gerçekleştirecekleri projeler kapsamında dijital pazaryeri tanıtımıe-ihracat tanıtımısipariş karşılama hizmetidepo kirasıyurt dışı pazaryeri entegrasyonuçevrim içi mağaza açılmasıe-ticaret paydaşlarından alınan hizmetler ve pazaryeri komisyon giderlerini içeren faaliyetlerine ilişkin giderler %75 nispetinde ve aynı anda en fazla 2 proje olmak üzere proje başına 27.149.000TL ye kadar destek kapsamındadır. Sayılan bu faaliyetlerden en az ikisi bir proje kapsamında yer almalıdır. Yine bir şirket aynı anda sadece 2 E-İhracatı Geliştirme Projesinde katılımcı olabilir. Bir proje kapsamında olan şirketler yararlanıcı şirketlere ilişkin aynı mahiyetteki desteklere yer aldığı proje süresince başvuramaz. Bir proje en az bir en fazla 2 yıl sürebilir.

Türkiye E-İhracat Platformu Desteği

Ticaret Bakanlığı tarafından ve görevlendirdiği işbirliği kuruluşu tarafından kurulacak olan ve Türkiye’nin ihracatçı envanterinin dijital ortama taşınmasına ithalatçılar ile ihracatçıların buluşmasına sipariş almalarına ve karşılamalarına, ihracat işlemlerinin dijitalleşmesine ve yeni nesil teknolojilerin kullanılmasına olanak sağlayacak Türkiye E-İhracat Platformunun kurulumu, işletilmesi ve tanıtımına ilişkin işbirliği kuruluşunun giderleri %75 oranında ve en fazla 5yıl süresince, yıllık 271.492.00.000 TL’ye kadar en fazla 1 proje desteklenir.

Bu destek, kurulacak Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik fizibilite çalışmalarına, bilgi işlem altyapısının oluşturulması, geliştirilmesi, verilerin işlenmesi ve platformun işletilmesine yönelik olarak profesyonel hizmet alınması ve istihdam sağlanması, platformda sipariş kanalının oluşturulması, platforma trafik çekilmesi amacıyla yapılacak dijital pazarlama faaliyetleri ile gümrükleme, lojistik ve dijital ödeme sistemlerinin oluşturulması kapsamında yapılacak işbirliklerine ve bunlara yönelik alınacak hizmetlere ait giderleri kapsar.

Hedef Ülkeler ve İlave Destek Oranları

Ülkelerin küresel e-ticaretteki payları, pazara giriş şartları, uzaklık ve Bakanlığın ihracat stratejileri dikkate alınarak “EK-Hedef Ülkeler Listesi”nde yer alan ülkeler hedef ülke olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda; “dijital pazaryeri tanıtım desteği”, “e-ihracat tanıtım desteği”, “sipariş karşılama hizmeti desteği”, “depo kira desteği”, “yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği” ile “sektörel ticaret ve alım heyeti desteği”ne ilişkin oranlar belirlenen hedef ülkeler için %20 daha fazla destek verilmektedir. Hedef ülkeler aşağıdaki tabloda sıralanmıştır.

Hedef Ülkeler
1) A.B.D.7) Filipinler13) Malezya
2) Arjantin8) Güney Afrika14) Meksika
3) Avustralya9) Güney Kore15) Singapur
4) Brezilya10) Hindistan16) Tayland
5) Çin Halk Cumhuriyeti11) Japonya17) Vietnam
6) Endonezya12) Kanada18) Mısır

Faaliyetin birden çok ülkeyi kapsaması durumunda, söz konusu ülkelerin tamamının hedef ülke olması şartıyla ilave destek oranı uygulanır

İzleme ve Değerlendirme

Yararlanıcılar her takvim yılında faydalandığı desteklere ilişkin olarak E-İhracat Değerlendirme Beyanını bir sonraki yılın nisan ayının ilk iş gününe kadar E-İhracat Sekretaryasına veya E-İhracat Sekretaryasına iletilmek üzere incelemeci kuruluşa sunar. Bu beyanda yurt dışı e-ticaret satış gelirlerinin ülkeye getirildiğine ilişkin bildirimlere ve yararlanıcının e-ihracat verilerine yer verilir.

İhracat Değerlendirme Beyanı E-İhracat Sekretaryasına veya E-İhracat Sekretaryasına iletilmek üzere incelemeci kuruluşa belirtilen süre içerisinde ibraz etmeyen yararlanıcıların destek başvuruları ilgili beyan ibraz edilene kadar askıya alınır.

Fatih BOYDAK

Fatih BOYDAK

Partner
Fullbright Global

Scroll to Top