Kişisel Verilerin Korunması Politikası

KVKK

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu “Fullbright Global Danışmanlık Eğitim ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Söğütözü Mahallesi Söğütözü Caddesi No 2 Koç Kuleleri A Blok Ofis No 13 Çankaya/Ankara” adresinde yerleşik olup, www.eihracatdestekleri.com alan adına sahip web sitesi aydınlatma metni kapsamındaki yükümlülükleri Fullbright Global Danışmanlık Eğitim ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından yürütülecek olup nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Fullbright Global tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir:

  • Fullbright Global tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, bilgi alınmasının sağlanması, dilek/önerilerin değerlendirmeye alınması ve şikâyette bulunulabilmesinin sağlanması,
  • Fullbright Global tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
  • Fullbright Global’in internet sitesinin güvenliğinin takibi için hukuki yükümlülükleri ile sınırlı olmak üzere internet trafik akışının izlenmesi

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNETİMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Fullbright Global tarafından internet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies), vasıtasıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle, veri kayıt sisteminin parçası olarak yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Çerezler (cookies) hakkında detaylı bilgi için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz. Çerezler dışında toplanan kişisel verileriniz internet sitesi üzerinde bulunan formların tarafınızca doldurulması vasıtasıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ AŞAĞIDA YER ALAN HUKUKİ SEBEPLER UYARINCA İŞLENMEKTEDİR.

  • Başta KVKK Madde 5/2 hükmünde sayılan istisnalar olmak üzere özellikle KVKK m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Fullbright Global’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  • 5651 sayılı kanundan doğan yükümlülükler,

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI YERLER VE AKTARIM AMACI

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere kanuna uygun olarak aktarılabilecektir.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YOLLARI VE HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Fullbright Global’e başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Fullbright Global’in adresine posta yoluyla veya info@fullbrgihtglobal.com  adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.

Taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır.

Scroll to Top