E-İHRACAT KONSORSİYUMLARI

E-İHRACAT DESTEKLERİ

E-İHRACATKONSORSİYUMLARI

E-ihracat Konsorsiyumları, E-İhracatı uçtan uca yapabilen, doğrudan tüketiciye ulaşan e-ticaret satış modellerine, yeterli insan kaynağı ve bilgi birikimine sahip, yurt dışı depolama dağıtım ve/veya iade yönetim imkanları ile yurt dışı pazaryerleri entegrasyonu olan ve imalatçı şirketlerin üretimlerini e-ihracata yönlendirmek üzere Ticaret Bakanlığınca E-İhracat Konsorsiyumu statüsü verilen şirketleri ifade etmektedir.

E-İhracat Konsorsiyumları e-ihracat destekleri kapsamında, pazara giriş rapor desteği, dijital pazaryeri tanıtım desteği, e-ihracat tanıtım desteği, sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği, yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği, çevrim içi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmet desteği, pazaryeri komisyon gideri desteğinden yararlanabilmektedir. Şimdi bu destek türlerini detaylıca ele alalım.

Pazara Giriş Raporu Desteği

E-İhracat Konsorsiyumları tarafından yurt dışında e-ticaret pazarına giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan raporlar yıllık 1.500.000 TL’ye kadar %50 nispetinde desteklenmektedir. Raporun hedef ülkeler kategorisinde olması durumunda ilave destek oranına ilave 20 puan verilmektedir.

Bu raporlar destek başvuru tarihinden itibaren en geç 2(iki) takvim yılı öncesine ilişkin olmalıdır. Bu kapsamında en fazla 20 adet rapor ve 20 adet üyelik destek kapsamındadır.

Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği

E-İhracat Konsorsiyumlarının yurt dışı pazaryerlerinde gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden dönen toplam satışlarının %20’sine kadar ki dijital pazaryeri tanıtım giderleri %50 oranında her pazar yeri için 3 yıl olmak üzere şirketlerin kademelerine göre yıllık 7.500.000 TL’ye kadar, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 15.000.000 TL’ye kadar, E-İhracat Konsorsiyumları yıllık 25.000.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Dijital pazaryeri tanıtım desteği yurtdışı pazaryerinden alınan tıklama başına ödeme ve ürüne ilişkin yorum hizmetlerine ilişkin giderleri karşılamaktadır. E-İhracata konu ülkenin hedef ülkeler kategorisinde olması durumunda ilave destek oranına 20 puan ilave edilmektedir.

E-İhracat Tanıtım Desteği

E-İhracat Konsorsiyumlarının dijital pazaryeri tanıtım desteği dışında kalan giderleri %50 nispetinde her ülke için 3 yıl süre boyunca yıllık 15.000.000 TL’ye kadar desteklenmektedir. Bu tanıtımların yabancı dilde ve yurt dışına yönelik olması gerekmektedir.

Bu destekten yararlananların e-ihracat tanıtım faaliyetleri kapsamındaki hizmet alımlarının  sosyal medya etkileyicisi ve çevrim içi satış aracılarından alınacak tanıtım giderlerinden her birine yapılacak harcama toplamının e-ihracat destek üst limiti olan ….. TL nin %20sini …… geçemez.

Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği

Sipariş karşılama hizmet desteği birim başına sipariş karşılama hizmeti gideri ve depolama giderlerini kapsamaktadır.

E-İhracat Konsorsiyumlarının  ilgili ülkedeki firmalardan yahut doğrudan ilgili pazaryerinden alacakları yurtdışındaki sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderlerden, yararlanıcıların ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının %10’una kadarki kısmı %50 nispetinde her ülke için 3 yıl olmak üzere desteklenir.

Bu destek kapsamındaki sipariş karşılama hizmeti giderleri ve yurtdışı depolarına ilişkin kira giderlerine ilişkin destekten E-İhracat Konsorsiyumları yıllık 25.000.000 TL’ye kadar yararlanabilir.

Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği

E-İhracat Konsorsiyumlarının yurt dışı pazaryerleri ve yurt dışı pazaryerlerine ilişkin yurtiçinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ilişkin giderleri en fazla 6 pazaryeri entegrasyonu için %50 nispetinde ve her pazaryeri için 3 yıl süreyle, bir pazaryeri için 200.000 TL olmak üzere desteklenir.

Bu entegrasyon desteği kapsamında, entegrasyon yapılacak platform başına ilk yazılım geliştirme ve yazılımların çalışması için gerekli bulut hizmeti bedeli, yıllık yazılım bakım onarım gideri ile platform açma giderleri desteklenir. Entegratörün, e-ticaret satışlarından alacağı komisyon gideri, vergi(dolaylı vergi hariç) ile diğer kesinti ve ücretler destek kapsamı dışındadır.

Çevrim İçi Mağaza ve Hedef Ülke Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği

E-İhracat Konsorsiyumlarının hedef ülkelerdeki yurt dışı pazaryerlerinde çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderler, her ülke için yıllık 5.429.000 TL desteklenmektedir.

E-İhracat Konsorsiyumlarının, başvuru öncesi takvim yılındaki gümrük beyannameleri ihracat tutarı ile basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde e-ticaret olarak beyan edilen ihracat tutarı toplamının 2.500.000 ABD doları üzerinde olması gerekmektedir.

E-Ticaret paydaşına yapılacak satış üzerinden komisyon ödemesi, yurt dışı pazaryerine ve e-ticaret paydaşına depozito olarak verilen ödemeler destek kapsamında değildir. Aynı ülke kapsamında birden fazla e-ticaret paydaşından destek alınamaz.

 

Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği

E-İhracat Konsorsiyumları tarafından hedef ülkelerdeki yurt dışı pazaryerleri üzerinde gerçekleştirilen e-ihracat işlemlerinde pazaryeri komisyon giderleri 3 yıl süreyle %50 oranında desteklenir. Bu destek E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 3.000.000 TL’yi geçemez.

BİZ NEYAPIYORUZ ?

Fullbright Global, E-İhracat Konsorsiyumlarının e-ihracat desteklerine ilişkin genel ve özel koşulları uyumuna yönelik analizi sonrası bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlıyor, Konsorsiyumun kapsama alınma başvuruları, destek kalemleri itibariyle destek ön onay ve ödeme  başvuru süreçleri ile birlikte yararlanılan desteklere ilişkin her takvim yılı sonunda sunulması gereken “E-İhracat Değerlendirme Beyanı”na yönelik tüm süreci yöneterek E-İhracat Desteklerinden yararlanmak isteyen E-İhracat Konsorsiyumlarının destek kalemlerinden eksiksiz ve sorunsuz şekilde faydalanmasını sağlayaruz.

Detaylı bilgi ve hizmet alımı için bizi arayabilir, görüntülü toplantı için randevu aluşturabilirsiniz.

Scroll to Top