E-İHRACAT DESTEKLERİ

PAZARYERLERİ

E-İhracat DestekleriPazaryerleri

Pazara Giriş Raporu Desteği

E-İhracat Konsorsiyumları tarafından yurt dışında e-ticaret pazarına giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan raporlar yıllık 1.500.000 TL’ye kadar %50 nispetinde desteklenmektedir. Raporun hedef ülkeler kategorisinde olması durumunda ilave destek oranına ilave 20 puan verilmektedir.

Bu raporlar destek başvuru tarihinden itibaren en geç 2(iki) takvim yılı öncesine ilişkin olmalıdır. Bu kapsamında en fazla 20 adet rapor ve 20 adet üyelik destek kapsamındadır.

E-İhracat Tanıtım Desteği

E-İhracat Konsorsiyumlarının dijital pazaryeri tanıtım desteği dışında kalan giderleri %50 nispetinde her ülke için 3 yıl süre boyunca yıllık 15.000.000 TL’ye kadar desteklenmektedir. Bu tanıtımların yabancı dilde ve yurt dışına yönelik olması gerekmektedir.

Bu destekten yararlananların e-ihracat tanıtım faaliyetleri kapsamındaki hizmet alımlarının  sosyal medya etkileyicisi ve çevrim içi satış aracılarından alınacak tanıtım giderlerinden her birine yapılacak harcama toplamının e-ihracat destek üst limiti olan ….. TL nin %20sini …… geçemez.

Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği

Sipariş karşılama hizmet desteği birim başına sipariş karşılama hizmeti gideri ve depolama giderlerini kapsamaktadır.

E-İhracat Konsorsiyumlarının  ilgili ülkedeki firmalardan yahut doğrudan ilgili pazaryerinden alacakları yurtdışındaki sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderlerden, yararlanıcıların ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının %10’una kadarki kısmı %50 nispetinde her ülke için 3 yıl olmak üzere desteklenir.

Bu destek kapsamındaki sipariş karşılama hizmeti giderleri ve yurtdışı depolarına ilişkin kira giderlerine ilişkin destekten E-İhracat Konsorsiyumları yıllık 25.000.000 TL’ye kadar yararlanabilir.

Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği

E-İhracat Konsorsiyumlarının yurt dışı pazaryerleri ve yurt dışı pazaryerlerine ilişkin yurtiçinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ilişkin giderleri en fazla 6 pazaryeri entegrasyonu için %50 nispetinde ve her pazaryeri için 3 yıl süreyle, bir pazaryeri için 200.000 TL olmak üzere desteklenir.

Bu entegrasyon desteği kapsamında, entegrasyon yapılacak platform başına ilk yazılım geliştirme ve yazılımların çalışması için gerekli bulut hizmeti bedeli, yıllık yazılım bakım onarım gideri ile platform açma giderleri desteklenir. Entegratörün, e-ticaret satışlarından alacağı komisyon gideri, vergi(dolaylı vergi hariç) ile diğer kesinti ve ücretler destek kapsamı dışındadır.

BİZ NEYAPIYORUZ ?

Fullbright Global, Pazaryerlerinin e-ihracat desteklerine ilişkin genel ve özel koşulları uyumuna yönelik analizi sonrası bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlıyor, Konsorsiyumun kapsama alınma başvuruları, destek kalemleri itibariyle destek ön onay ve ödeme  başvuru süreçleri ile birlikte yararlanılan desteklere ilişkin her takvim yılı sonunda sunulması gereken “E-İhracat Değerlendirme Beyanı”na yönelik tüm süreci yöneterek E-İhracat Desteklerinden yararlanmak isteyen E-İhracat Konsorsiyumlarının destek kalemlerinden eksiksiz ve sorunsuz şekilde faydalanmasını sağlayaruz.

Detaylı bilgi ve hizmet alımı için bizi arayabilir yada görüntülü toplantı için randevu alabilirsiniz.

Scroll to Top